Komiteler
İnsan Kaynakları Komitesi

Bölgemizde faaliyet gösteren üyelerimiz ile Bölge Müdürlüğümüz arasında işbirliği ve koordinasyon sağlayabilmek ve Bölge Müdürlüğümüzün üyelerimize daha iyi hizmet verebilmesi maksadıyla belirli periyotlarda ve Üyelerimizin İnsan Kaynakları ve İdari Yetkilileri ile Bölge Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları ve İdari Yetkililerinin katıldığı İnsan Kaynakları Komite Toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda Bölgemizde nitelikli çalışan istihdamının yanı sıra İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Sivil Savunma Tedbirleri ve Güvenlik ile ilgili İdari Konular da Üyelerimizle tartışılmakta ve uygulamaya yönelik kararlar alınarak üst yönetimlere uygulama yetkisi ve onayı için sunulmaktadır. İK Komitesinde alınan kararlarla Üyelerimizle etkinlikler planlanmakta ve yapılmaktadır.
Çevre Komitesi

TOSB Çevre Birimi ile birlikte bölgemizdeki firmaların çevre ve/veya kalite temsilcilerinin katılımı ve katkılarıyla oluşturulan  Çevre Komitesi çalışmalarını düzenli olarak sürdürmektedir. Çevre Komitesi; bölgemizin sürdürülebilir bir şekilde doğal kaynaklarının korunması,  bölgesel çevre ve atık yönetim sisteminin oluşturulması ve sürekli yenilenmesi, ulusal çevre mevzuatının takibi ve güncel gelişimlere göre uygulama stratejilerinin belirlenmesi, atıkların azaltılması – toplanması – taşınması – bertarafı ve/veya geri kazanılması konularında alternatif çözüm yollarının bulunması, araştırılması vb konularda çalışmalar yapmaktadır.

Ülkemizde son dönemde özellikle AB çalışmaları dahilinde artan Çevre Mevzuat yenileme çalışmaları ile çevre konularının kapsam ve içerik olarak genişlemesi sebebiyle, çevre komitesi çalışmalarının verimini artırmak amacıyla komite üyeleri içersinde alt çalışma komisyonları oluşturulmuştur. Çalışma Komisyonları ilk planda Çevre Mevzuatı, Çevresel İzin ve Ruhsatlar, Atık Yönetimi, İSG konuları dahilinde kurulmuş olup çalışmalarını sürdürmektedir.

Çevre Komitesi toplantı bilgileri ile Ulusal Çevre Mevzuatında olan gelişmeler TOSB web sitesinden güncel olarak üyelerimize duyurulmaktadır.


Kurumsal